HomeAboutInterests

Silver

Ecolo

Fried

Simon

Maro

Fuga

Franzer

Mutsuki

Gengen

Shimagurutchi

Ain

Moon Rabbit

A'Milia

  • Mr.@/Atoma [Super Bust-a-Move]
  • Uchuura [SB69]
  • Haru [Tsuritama]

  • Togetchi [Tamagotchi]
  • Spider [MMX]
  • Yushaaaaa [Pop'n Music]
  • Shin Sauzando [Nanbaka]